Double Stakes. Starring Rogan Richards, Dato Foland & Klein Kerr